Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Portalu WOJEWODZTWO-MALOPOLSKIE.PL jest Bartłomiej Kalinowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą BANER MEDIA GROUP Bartłomiej Kalinowski, Aleja 29 Listopada 130, 31-406 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 5482605648, REGON 369641575, adres e-mail: kontakt@banermediagroup.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą. 

2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Portalu WOJEWODZTWO-MALOPOLSKIE.PL.

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH 

1. Korzystanie z Portalu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie: imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail oraz adresu zamieszkania. Dane będą przetwarzane przez BANER MEDIA GROUP Bartłomiej Kalinowski, Aleja 29 Listopada 130, 31-406 Kraków w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z Portalu. 

2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. 

3. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

4. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem rejestracji w Portalu, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rejestracji. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. 

7. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: a. przetwarzane zgodnie z prawem, b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

III. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1  można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@banermediagroup.pl

IV. PLIKI „COOKIES” 

1. Portal WOJEWODZTWO-MALOPOLSKIE.PL używa plików „COOKIES”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. 

2. Instalacja plików „COOKIES” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na Portalu. W plikach „COOKIES” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 

3. W ramach Portalu stosowane są trzy rodzaje plików „COOKIES”: „sesyjne”, „stałe” oraz analityczne: a. „COOKIES” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Portalu). b. „Stałe” pliki „COOKIES” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „COOKIES” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. c. „COOKIES” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Portalu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „COOKIES” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Portalu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Portalu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Portalu. 

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „COOKIES” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „COOKIES” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2. WOJEWODZTWO-MALOPOLSKIE.PL udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Portalu WOJEWODZTWO-MALOPOLSKIE.PL, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 1-go stycznia 2020 roku.